Zgłoś błąd

Regulamin

WIOSKA NARCIARSKA WIARTEL

Regulamin korzystania z tras narciarstwa biegowego
1) Korzystanie z tras narciarskich odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika tras narciarskich.

2) Administrator tras narciarskich lub zarządca dróg, przez które przebiegają trasy narciarskie nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z tras narciarskich i szkody powstałe podczas korzystania z tras narciarskich.

3) Użytkownicy tras narciarskich zobowiązani są do poruszania się po wyznaczonych trasach.

4) Zabrania się:

a. zanieczyszczania gleby i wód;
b. zaśmiecania;
c. rozkopywania gruntu;
d. niszczenia i uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin;
e. płoszenia, chwytania i zabijania zwierząt;
f. puszczania psów luzem;
g. hałasowania;
h. palenia ognia otwartego;
i. niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic.

5) Użytkowników tras narciarskich obowiązuje w szczególności przestrzeganie następujących przepisów:
a. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.),
b. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),
c. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),
d. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

Prosimy nie niszczyć śladów narciarskich!
Ogień w lesie wolno palić tylko w miejscach do tego wyznaczonych!